Gustav Eide style=

Gustav Eide

President
Ragnvald Eknes style=

Ragnvald Eknes

Visepresident Styremedlem
Guttorm style=

Guttorm

Sekretær Klubbmester Styremedlem
Einar Aasmul style=

Einar Aasmul

Kasserer Styremedlem
Lars Johan style=

Lars Johan

Past president Styremedlem
Anita Elisabeth Hindenes style=

Anita Elisabeth Hindenes

Aktivitetsleder
Harald Øvstegård style=

Harald Øvstegård

Medlemsansvarlig